Zagwozdka maturzysty? Matura 2022! Jak będzie wyglądać?

You are currently viewing Zagwozdka maturzysty? Matura 2022! Jak będzie wyglądać?

Wydarzenia z ostatniego roku związane z pandemią Covid spowodowały, iż egzamin maturalny wygląda nieco inaczej niż w poprzednich latach. Nie jest to jednak powód do paniki – nawet jeśli matura w 2022 odbędzie się na innych zasadach niż zwykle.

Matura 2022 tak jak w roku 2021 będzie ułożona na podstawie wymagań egzaminacyjnych z 2020 roku. Przed 2021 roku egzamin ten był oparty na podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ponadto obowiązkiem każdego ucznia będzie podejście do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, jednak nie trzeba będzie zdać go na 30%. Wprowadzenie progu zdawalności dla egzaminów na poziomie rozszerzonym planowane jest dopiero najwcześniej na 2025 rok. W 2022 roku nie będzie również egzaminów ustnych.

Egzaminy maturalne a pandemia Covid

Jaki materiał będzie obowiązywał maturzystów w 2021 roku z języka angielskiego?

Informator o egzaminie maturalnym to zazwyczaj obszerna lektura, której żaden maturzysta nie ma ochoty czytać. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze jego punkty.

1.SŁOWNICTWO

Obowiązkowe słownictwo dotyczyć będzie poniższych tematów:

TEMATY:PRZYKŁADY:
CZŁOWIEKdane personalne,
wygląd zewnętrzny,
cechy charakteru,
uczucia i emocje,
zainteresowania.
DOMmiejsce zamieszkania,
opis domu, pomieszczeń domu,
wyposażenie.
SZKOŁAprzedmioty szkolne,
życie szkoły.
PRACAzawody i związane z nimi czynności,
miejsca pracy.
ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIEokresy życia,
członkowie rodziny,
koledzy,przyjaciele,
święta i uroczystości,
problemy i konflikty.
ŻYWIENIEartykuły spożywcze,posiłki i ich przygotowywanie,lokale gastronomiczne.
ZAKUPY I USŁUGIrodzaje sklepów,
towary,
sprzedawanie i kupowanie,
korzystanie z usług,
reklama.
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKAśrodki transportu,
orientacja w terenie,
hotel,
informacja turystyczna,
wycieczki,
zwiedzanie.
KULTURAdziedziny kultury,
twórcy i ich dzieła,
uczestnictwo w kulturze,mediach.
SPORTdyscypliny sportu,
sprzęt sportowy,
imprezy sportowe,
sport wyczynowy.
ZDROWIEhigieniczny tryb życia,
samopoczucie,
choroby, ich objawy i leczenie,
uzależnienia.
NAUKA I TECHNIKAodkrycia naukowe,
wynalazki,
obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych,
technologie informacyjno-komunikacyjne.
ŚWIAT PRZYRODYpogoda,
rośliny i zwierzęta,
krajobraz,
zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego,
klęski żywiołowe.
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWOkonflikty i problemy społeczne,
przestępczość.
WIEDZA O KRAJACH OBSZARU NAUCZANEGO JĘZYKA (ANGIELSKI)podstawowa wiedza w obszarze krajów anglojęzycznych.

Jak się przygotować do tej części?

Najlepszym sposobem są mapy myśli. Przygotuj sobie 15 stron A4 i na każdej z nich wypisz, rozrysuj słówka należące do danej kategorii. W taki sposób zapamiętasz słówka potrzebne Ci do matury. Bardzo przydatne może okazać się tutaj repetytorium maturalne, gdzie już zazwyczaj każdy dział zawiera jeden powyższy temat, przez co praca jest systematyczna i uporządkowana.

2. GRAMATYKA

Największą niewiadomą jest jednak zawsze gramatyka.
Jakie czasy obowiązują mnie na maturze?

Jeśli często zadajesz sobie to pytanie, zerknij poniżej. Znajdziesz tu wszystkie czasy gramatyczne wypisane na podstawie wymagań egzaminacyjnych z 2020 roku:

Matura Podstawowa:

CZAS GRAMATYCZNY:PRZYKŁAD:
PRESENT SIMPLEShe plays football every day.
PRESENT CONTINUOUSI am watching TV now.
PRESENT PERFECTI have already done it.
PAST SIMPLEI did my homework yesterday.
PAST CONTINUOUSIt was raining all day.
PAST PERFECTI had cleaned my room before my friends came.
FUTURE SIMPLEI hope it won’t rain tomorrow.Na maturze rozszerzonej obowiązywać będą wszystkie czasy gramatyczne wyszczególnione dla matury podstawowej oraz dodatkowo:

CZAS GRAMATYCZNY:PRZYKŁAD:
PRESENT PERFECT CONTINUOUSI have been waiting for your message for 4 days!
PAST PERFECT CONTINUOUSI had been playing football for 5 hours before they came.
FUTURE CONTINUOUSI will be playing computer games at 5 pm.
FUTURE PERFECTBy next month we will have finished our work.Należy jednak pamiętać, iż zakres struktur gramatycznych to nie tylko czasy gramatyczne. Zakres ten obejmuje bowiem poniższe kategorie:

POZIOM PODSTAWOWY
CZASOWNIK
Bezokolicznik i formy osobowe
Czasowniki posiłkowe np. be, do, have
Czasowniki modalne i półmodalne:
Can,
Could,
May,
Might,
Must,
Will,
Shall,
Would,
Should,
Need,
Need to,
Used to.
  Należy pamiętać, iż na poziomie rozszerzonym należy również umieć utworzyć konstukcję z czasownikami modalnymi odnoszącą się do przeszłości.
Konstrukcje czasownikowe:
Going to,
Be able to,
Would like to.
Czasowniki regularne i nieregularne np.: write – wrote – written.
Imiesłów czynny i bierny: wiritng, written
Phrasal Verbs np.: look for, come up with.
RZECZOWNIK
Nazwy rzeczy policzalnych i niepoliczalnych np.: a car, money
Liczba mnoga rzeczorników np.: car-cars
Rzeczowniki występujące tylko w formie pojedynczej, np. news, advice lub mnogiej, np. trousers,
Sposoby wyrażania posiadania i przynależności, np. the daughter’s wedding, the size of the room.
Rodzaj, np. an actor – an actress;
Rzeczowniki złożone np. a dance school.
PRZEDIMEK
Przedimek nieokreślony (a,an), określony (the), zerowy (-) np.: a house, the car, flowers
PRZYMIOTNIK
Stopniowanie przymiotników (regularne/nieregularne) oraz użycie z „so” i „such”
Przymiotniki dzierżawcze: my, your, …
Przymiotniki po czasownikach postrzegania, np. It smells wonderful Przymiotniki używane w funkcji rzeczownika, np. the rich. (tylko rozszerzenie)
PRZYSŁÓWEK
Stopniowanie rogularne i nieregularne przysłówków
Użycie przysłówków:
• o dwóch znaczeniowo różnych formach, np. He works too hard. He hardly sleeps.
• too, np. You’re driving too fast.
• enough, np. He’s not old enough.
Miejsce przysłówka w zdaniu np. She works very hard.
ZAIMEK
Osobowe: I, You …
Dzierżawcze: mine, his …
Zwrotne i emfatyczne: yourself, …
Wskazujące: this, …
Pytające: what, …
Względne: who, …
Wzajemne: one another, …
Nieokreślone: some, none …
Bezosobowe: you, one.
LICZEBNIKI
Główne i porządkowe,Ułamkowe i dziesiętne (tylko rozszerzenie)
PRZYIMEK
Przyimki z określeniami miejsca, czasu, kierunku, odległości, przyczyny, sposobu, np. in London, at 5 pm.
Przyimki po rzeczownikach, czasownikach i przymiotnikach np. famous for
SPÓJNIKI
Poziom podstawowy: np. and, or, but, if, unless, that, till, until, when, where, while, after, before, as soon as, because, although, however, so, in spite of, despite.
Poziom rozszerzony: np. and, or, but, if, unless, that, till, until, when, where, while, after, before, as soon as, because, although, however, so, in spite of, despite, yet, on condition that, so as, even though, as if, as though, in case
SKŁADNIA
Zdania oznajmujące, pytające, przeczące i wykrzyknikowe,
Zdania z podmiotem ‘it’ oraz ‘there’,
Zdania z dwoma dopełnieniami,
Strona bierna: This car was repaired.
Pytania typu Question Tags: He is smart, isn’t he?
Pytania pośrednie, np. Can you tell me what time it is?
Mowa zależna: poziom podstawowy: My mum said she was tired. / +poziom rozszerzony: The man objected to having the meeting interrupted.
Zdania współrzędnie złożone: He came to the meeting but refused to accept our offer.
Zdania podrzędnie złożone: podmiotowe, orzecznikowe, dopełnieniowe, przydawkowe, okolicznikowe
Zdania warunkowe (Conditionals): poziom podstawowy: 0,I,II; +poziom rozszerzony III
Zdania wyrażające życzenie lub preferencje: poziom podstawowy: wish, had better; +poziom rozszerzony: would rather, it’s time, if only, as if/ as though,
Konstrukcje bezokolicznikowe (I have many letters to write.)
Konstrukcje gerundialne, np. I enjoy swimming.
Konstrukcje: have/get something done, have sb do sth, get sb to do sth. (tylko rozszerzenie)


Jak się przygotować do tej części?

Na samym początku przejrzyj całą listę obowiązujących Cię struktur gramatycznych. Wykreśl te, które doskonale umiesz i nie musisz się ich uczyć czy powtarzać. Następnie rozplanuj sobie systematyczną naukę w ciągu roku i co jakiś czas wykreślaj powtórzone części materiału.

3. PISANIE

Pisanie to jedna część z umiejętności praktycznych sprawdzanych na maturze z języka angielskiego. Jakie formy obowiązują na maturze podstawowej? Jakie na maturze rozszerzonej?

MATURA PODSTAWOWAMATURA ROZSZERZONA
Wiadomość, list
Wpis na blogu,
E-mail.
Rozprawka (For&Against Essay/ Opinion Essay),
List formalny,
Artykuł.

Jak się najlepiej przygotować do tej części?

Zacznij czytać przykładowe wiadomości, listy, e-maile, rozprawki czy artykuły. Jest to najlepszy sposób, aby naturalnie zapamiętać sposób, w jaki tworzymy daną wypowiedź.
Wydrukuj sobie przykładowe formy danych wypowiedzi i dokładnie przeanalizuj ich części. Zauważ jakie słownictwo często powtarza się w danej formie. Następnie spróbuj napisać np. e-mail, wzorując się na danym przykładzie.

SayItBesser - logo

Przygotowanie się do matury z języka angielskiego samodzielnie może być nie lada wyzwaniem dla wielu osób, dlatego Jednocześnie zapraszam na kurs maturalny 2022 z języka angielskiego organizowany w naszej placówce — Centrum Językowe SAYITBESSER.

Oferujemy dwie godziny zajęć podzielone na 2 części z przerwą! Pierwsza część poświęcona jest gramatyce i środkom językowym, natomiast druga to umiejętności praktyczne — pisanie, słuchanie oraz czytanie. Dodatkowym atutem jest przyjemna atmosfera przy kawce lub herbatce.

SayItBesser - Angelika Jurczak

Kim jestem?

Nazywam się Angelika Jurczak i jestem nauczycielką języka angielskiego oraz niemieckiego. Ukończyłam filologię angielską z językiem niemieckim na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dodatkowo posiadam kwalifikacje pedagogiczne oraz mam wieloletnie doświadczenie w udzielaniu korepetycji m.in. w jednej z krakowskich szkół językowych. Pracowałam również w szkole publicznej. Języki od zawsze były moją pasją, dlatego też zdecydowałam się na otarcie mojej własnej placówki: Centrum Językowe SayItBesser!

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

Tel: 726-088-493

E-mail: kontakt@sayitbesser.pl

Adres: ul. Jana Długosza 73 33-300 Nowy Sącz

Źródła:
Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym. Część ogólna obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 - Centralna Komisja Egzaminacyjna – data publikacji: 29.12.2020
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_2021_og%C3%B3lny_EM.pdf

Dodaj komentarz